සිංහල දහම් ලිපි

සිල් නැතිව නොසන්සුන් සිතක් ඇතිව අවුරුදු සියයක් ජීවත් වීමට වඩා සිල්වත්ව ධ්‍යාන වඩන්නාහු ගේ එක් දිනක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨයි.