Dhamma Sermon Based on Veludvara Sutta by Ven. Sathindriya Thero

Saturday, Sept. 8