හිරු සදහම් රැස් -498 – 2018-06-17

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 June 17.