දොරමඬලාව – 2018-06-11 – ගැටළු විසඳීමේ ක්‍රම

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in දොරමඬලාව – ගැටළු විසඳීමේ ක්‍රම on 2018 June 11.