හිරු සදහම් රැස් -505 – 2018-06-24

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 June 24.