හිරු සදහම් රැස් -511 – 2018-07-01

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 July 01.