හිරු සදහම් රැස් -518 – 2018-07-08

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 July 08.