හිරු සදහම් රැස් -495 – 2018-06-14

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 June 14.