හිරු සදහම් රැස් -518 – 2018-07-08

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 July 08.

 

හිරු සදහම් රැස් -511 – 2018-07-01

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 July 01.

 

හිරු සදහම් රැස් -505 – 2018-06-24

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 June 24.

 

හිරු සදහම් රැස් -498 – 2018-06-17

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 June 17.

 

හිරු සදහම් රැස් -495 – 2018-06-14

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in හිරු සදහම් රැස් on 2018 June 14.

 

දොරමඬලාව – 2018-06-11 – ගැටළු විසඳීමේ ක්‍රම

Ven. Prof. Basnagoda Rahula Thero’s participation in දොරමඬලාව – ගැටළු විසඳීමේ ක්‍රම on 2018 June 11.

 

 

Slide Show: Our Progress in 2017, Our Plans in 2018

We, the resident monks, are so happy that, thanks to your support, the Vihara has achieved remarkable success in 2017. The Vihara grew steadily and provided an immense service to the community and society in 2017. We are looking forward to a great 2018!

Please see the following slideshow that tells our story of 2018 and gives a glimpse of our great expectations in 2018:

 

We wholeheartedly appreciate your compassion,  generosity, and wisdom!

Bhikkhus of the Vihara